Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  εννέα (9) ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό  Λασιθίου, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί  - χειριστές  (Οδηγός  αυτοκινήτου με  κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2 θέσεις  ΔΕ Φύλακας  (Λιμενικής  εγκατάστασης)
  • 1 θέση  ΔΕ Μαγείρων
  • 5 θέσεις  ΥΕ Εργάτης/τρια

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ -ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ,  Τ.Κ. 720 59 ΧΑΝΔΡΑΣ -ΣΗΤΕΙΑ,  υπ? όψιν κας  Ξενικάκη Βικτωρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 28430 - 63162).

Υποβολή αιτήσεων από 20/04/2017 έως 02/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...