Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Δ/νσης  Περιφέρειας  Νησιών/ Υποτομέας Δυτικών Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, για τις ανάγκες αυτού στο Υποπρακτορείο Κύθνου, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Διεύθυνση  Περιφέρειας Νησιών/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ  ΔΥΤΙΚΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, Τ.Κ. 117  41 - ΑΘΗΝΑ, υπόψη Κου ΓΕΟΜΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 210-9008952).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής  της  στο κατάστημα της υπηρεσίας (ΕΔΡΑ),  στο  κατάστημα  της  υπηρεσίας  μας  όπου  προκηρύσσεται η  θέση, καθώς  και στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  του  δημοτικού  καταστήματος  του  Δήμου Κύθνου,  στον  οποίο εδρεύει η υπηρεσία και προκηρύσσεται η ανωτέρω θέση, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...