Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης  Περιφέρειας  Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ για  τις  ανάγκες  αυτής (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ -ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ  ΠΑΡΟΥ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΟΥ), που εδρεύει στη Νήσο ΣΥΡΟ, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων)
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων)
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ  Τ.Κ. 84100  - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ,  υπόψιν κυρίας ΑΡΤΕΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22810-82618).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στα καταστήματα της  υπηρεσίας και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  των  δημοτικών  καταστημάτων των  δήμων  Σύρου  - Ερμούπολης, Πάρου και Ιητών, εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...