Το  Ε λ λ η ν ι κ ό  Α ν ο ι κ τ ό  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για  την  ανάθεση  έργου  στο  πλαίσιο  του  έργου  Φκ223  «Πρόγραμμα  Δράσης  για  τη Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευση Προσφύγων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π., ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην αραβική γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 21).

ΘΕΣΗ 2

Ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην αραβική γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 22).

ΘΕΣΗ 3

Ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στη φάρσι γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 21).

ΘΕΣΗ 4

Ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην φάρσι γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 22).

ΘΕΣΗ 5

Ένας (1) επιστημονικός συνεργάτης/ μία επιστημονική συνεργάτιδα με ειδίκευση στη σύγχρονη αραβική γλώσσα και τον πολιτισμό για την ανάπτυξη πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού εκμάθησης γλώσσας σε ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 16).

ΘΕΣΗ 6

Ένας (1)/ μία βοηθός έρευνας πεδίου με ειδίκευση στη γλωσσολογία και τη διδακτική των γλωσσών /της πολυγλωσσίας με έδρα τη Λέσβο (Δράση 3).

ΘΕΣΗ 7

Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 14).

ΘΕΣΗ 8

Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 14).

ΘΕΣΗ 9

Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε εφήβους με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 15).

ΘΕΣΗ 10

Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε εφήβους με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 15).

ΘΕΣΗ 11

Ένας/μια επιστημονικός συνεργάτης/συνεργάτρια με ειδίκευση στην πληροφορική και στην εξ αποστάσεως εκπαίδε?