Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο  (2)  μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

  • 1 θέση  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων - Χειριστής Φορτωτών - Εκσκαφέων
  • 1 θέση  ΔΕ Οδηγών
  • 1 θέση  ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη  1, Καρπενήσι Τ.Κ.  36100  (Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18-04-2017, (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 24-04-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...