Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών των  Μονάδων  της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που εδρεύει στο  Νομό  ΠΙΕΡΙΑΣ, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων - Υπογείων Δικτύων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: .

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,  Ειρήνης  65Α , Τ.Κ.  : 60134 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ, απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κυρίας Κουτσοθεοδώρου Μαργαρίτας (τηλ. επικοινωνίας: 23510 - 69432).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/4/2017 έως και 29/4/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...