Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα:

 • 8 ΔΕ Χειριστές ηλεκτροκίνητων περιστρεφόμενων γερανών και ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών
 • 3 ΔΕ Χειριστές φορτωτών - ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων - μηχανημάτων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων ή αυτοκινούμενων γερανών (θερμικών μηχανών)
 • 4 ΔΕ Χειριστές φορτωτών - ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων - μηχανημάτων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων ή αυτοκινούμενων γερανών (θερμικών μηχανών)
 • 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι οχημάτων - μηχανημάτων
 • 2 ΔΕ Τεχνίτες εργαλείων
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές
 • 4 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
 • 2 ΔΕ Τεχνίτες Οχημάτων
 • 4 ΔΕ Οικοδόμοι
 • 2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
 • 2 ΔΕ θερμοϋδραυλικοί
 • 2 ΔΕ Υδραυλικοί
 • 2 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομικού)
 • 1 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομικού)
 • 4 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών (Διοικητικών Γραμματέων)

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εντός Λιμένος, Α' Προβλήτα - Τ.Θ. 104 67 - Τ.Κ. 540 12, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, Κεντρικό Πρωτόκολλο, υπόψη κας. Γ. Αρλέτου ή κας Ε. Χαμπίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310- 593110, 2310- 593121).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...