Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)  ατόμων, για  την υλοποίηση της  συγχρηματοδοτούμενης Πράξης  «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αγρινίου», στο  πλαίσιο  του   Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020»  με Άξονα  Προτεραιότητας 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», στο Δήμο Αγρινίου, που εδρεύει στο Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  • 1 θέση  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

    Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Δήμος  Αγρινίου,  Χαρ. Τρικούπη  10,  ΤΚ  301  31, Αγρίνιο,  απευθύνοντάς  την  στη  Διεύθυνση  Διοικητικών  Υπηρεσιών  υπόψη  κας  Βασιλικής Φελέκη  (τηλ. επικοινωνίας: 26413-60220, 26413-60225, 26413-60227, 26413-60228, 26413-60240, 26413-60243).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του δημοτικού  καταστήματος του Δήμου Αγρινίου,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...