Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή  Κομοτηνής) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της  Δ/νσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Κομοτηνής, που  εδρεύει  στο  Νομό Ροδόπης, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Διοικητικών  Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας   στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Σισμάνογλου 69Α,  Τ.Κ. 69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κυρίας Τσουρπούδη Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 25310 - 74004).

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 21/4/2017 έως και 2/5/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...