Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014, άρθρο 18 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Νόμου 4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 251η/30.3.2017 προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Βιολόγο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, στα πλαίσια του προγράμματος  ? ?PROTOMEDEA ? ? το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ (DGMARE).

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:

  • Πτυχίο Βιολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής.
  • Διδακτορικό στη Θαλάσσια Βιολογία με έμφαση στην αλιευτική έρευνα, και τη χρήση οικοσυστημικών μοντέλων.
  • Μεταπτυχιακό στη Θαλάσσια Βιολογία.
  • Καλή γνώση αγγλικών.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου.
  • Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο του έργου.
  • Γνώση χρήσης στατιστικών προγραμμάτων.
  • Γνώση χρήσης οικοσυστημικών μοντέλων.
  • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας της Ε.Ε. θα συνεκτιμηθεί.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, 190 13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331) το αργότερο έως τις 5/5/2017.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ...