Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Περιοχή Ξάνθης) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης/Περιοχής Ξάνθης, για τις ανάγκες αυτής, που εδρεύει στο Νομό Ξάνθης ,και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΘΗΣ, Βασ. Σοφίας - Ύδρας 1, Τ.Κ. 67132, Ξάνθη, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κυρίας Γκαϊδατζή Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 25410 69756).

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 22/04/2017 έως και 02/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...