Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ, που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Χειριστές Μηχανοκίνητων Μηχανημάτων Ανύψωσης (Καλαθοφόρα - Γερανοφόρα οχήματα)
  • 4 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΖΑΒΕΛΑ Τ.Κ. 383 34 - ΒΟΛΟΣ, υπόψη κυρίας Λαζαρίδου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 24210 63671).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 24/04/2017 έως και 03/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...