Ο Αν. Διοικητής του  ΓΝ Λασιθίου - Γ.Ν - Κ.Υ Νεαπόλεως ''ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ'' -  Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, συνολικά  οκτώ  (8) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας που εδρεύει στη ΣΗΤΕΙΑ του ΓΝ Λασιθίου ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως  ???ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ??,  και συγκεκριμένα:

  • 8 θέσεις  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την  ημερομηνία  υπογραφής της  σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2018 (6ΩΡΗΣ  ημερήσιας  απασχόλησης).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συ πληρώσουν την αίτηση  ε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.7 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή, στα  γραφεία  της υπηρεσίας    στην   ακόλουθη   διεύθυνση:

Γ.Ν  ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ''ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΣΗΤΕΙΑΣ), Καπετάν  Γιάννη Παπαδάκη,  Ξεροκαμάρες  ,  ΤΚ  72300,  Γραφείο  Προσωπικού,  Υπόψη  κας  Ειρήνης Καραγιάννη, τηλ.: 2843340330.

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της στο  κατάστημα  της Αποκεντρωμένης  Οργανικής  Μονάδας  του  Γ.Ν  ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ''ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ'' (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ), στο κατάστημα της  έδρας  του  Γ.Ν  ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΓΝ - ΚΥ  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ''?ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ''  (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ)  καθώς  και  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  των  δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Σητείας και Αγίου Νικολάου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...