Ο Δήμος Πύλης Ν. Τρικάλων  ανακοινώνει  ότι  θα  προσλάβει  προσωπικό  με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  για  την  αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών  και  πρόσκαιρων  αναγκών  σε  θέματα  πολιτικής προστασίας,  με  τις  ανάλογες  ειδικότητες:

  • 3 θέσεις  Εργάτης  καθαριότητας (ΥΕ)
  • 3 θέσεις  Εργάτης  Γεν. Καθηκόντων (ΥΕ)

Διάρκεια σύμβασης:  Δύο (2) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα  (δηλ.  να  μην  έχουν  καταδικαστεί  ή  να  μην  είναι  υπόδικοι  για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να  έχουν  την  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα  που  τους  επιτρέπει  την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
  • Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  να  δηλώνουν  αν  το  αμέσως  προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο  του  άρθρου  14  παρ. 1  του  Ν. 2190/1994  με  την  ιδιότητα  του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.  Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

    Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  στο  Δήμο  Πύλης  (Δ/νση:  Ηρώων 1940-1, ) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...