Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια  κατ' άτομο  το μήνα Μάιο του  έτους  2017, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  για  τις  εξής, κατ' αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • 10 θέσεις  Εργάτες  Γενικών Καθηκόντων

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο και να την υποβάλλουν στο Γραφείο  Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Οι υποψήφιοι  μπορούν  να  υποβάλουν την αίτηση με  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά από 27/4/2017 έως και  4/5/2017 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...