Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων  για την αντιμετώπιση  απρόβλεπτων ή επειγουσών  περιστάσεων του  Γενικού  Νοσοκομείου  Κορίνθου,  που  εδρεύει  στην  Κόρινθο, (Λεωφόρος  Αθηνών  53),  του  Νομού  Κορινθίας, και  συγκεκριμένα:

  • 20 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας  Ειδικότητας  Καθαριστών - τριών

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι  πέραν  της 31-12-2018 (5/νθήμερη - 6/ωρη απασχόληση).

  • 6 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας  Καθαριστών - τριών

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (5/νθήμερη - 7/ωρη απασχόληση).

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και  να  την  υποβάλουν,  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

\'\'ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ\'\', Λεωφόρος Αθηνών - 53, ΤΚ.: 20131 - Κόρινθος, απευθύνοντάς την  στο Τμήμα Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας. Γιαλούρη Αναστασίας ή κας Λάμπρου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 27413 - 61805 - 806).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κορινθίων, εφόσον η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ