Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ερευνητών Γ ́ βαθμίδας και μιας (1) θέσης Ερευνητή Β ́ βαθμίδας.

Συγκεκριμένα:

  • Μία θέση ερευνητή Γ ́ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Στατιστική».

Οι  υποψήφιοι μπορεί  να είναι  στατιστικοί,  μαθηματικοί  ή  κοινωνικοί  επιστήμονες  με  βασικές  σπουδές, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό  δίπλωμα ή  συνδυασμό  αυτών στα  πεδία  της κοινωνικής  στατιστικής και  να  διαθέτουν  γνώσεις  και  εμπειρία  στη  στατιστική ανάλυση, στη  διαχείριση  μεγάλων σειρών  ποσοτικών  δεδομένων  και επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, και στον σχεδιασμό και στη διενέργεια ποσοτικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας, σε τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες θεματικές του κοινωνιολογικού ερευνητικού πεδίου: α) μετανάστευση, β) εκπαίδευση,  γ)  απασχόληση,  δ)  κοινωνική  και  επαγγελματική  κινητικότητα,  ε) τουρισμό, στ) πολιτικές στάσεις και συμπεριφορά.

  • Μία  θέση  ερευνητή  Γ ́  βαθμίδας  στο  γνωστικό  αντικείμενο «Κοινωνιολογία του διαδικτύου».

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα  ή συνδυασμό αυτών  στην κοινωνιολογία, την πολιτική επιστήμη, την επικοινωνία ή την κοινωνική ανθρωπολογία και να έχουν ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο - ατομικά ή στο πλαίσιο ομάδων εργασίας-, στις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές  όψεις του διαδικτύου στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως δε στη μελέτη των κοινωνικών δικτύων, στην κουλτούρα του κυβερνοχώρου, στις ταυτότητες και τις διαδικτυακές μορφές κοινωνικότητας, καθώς και στις χρήσεις του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τη συνδρομή ποσοτικών ή/και ποιοτικών μεθόδων.

  • Μία θέση ερευνητή Γ ́ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Διαστρωμάτωση: Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες».

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  διδακτορικό  δίπλωμα  σε  κλάδο  των  ανθρωπιστικών,  κοινωνικών  ή  οικονομικών  επιστημών και να έχουν ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο στη μελέτη της κοινωνικής  διαστρωμάτωσης και των μορφών ανισότητας που τη συνοδεύουν, ιδίως στη μελέτη των  συστημάτων και  των  θεωριών  κοινωνικής  διαστρωμάτωσης,  στη  μελέτη  και  έρευνα των οικονομικών, έμφυλων, φυλετικών και εθνοτικών διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων διαφορετικών κατηγοριών σε εθνική και διεθνή συγκριτική κλίμακα με τη συνδρομή ποσοτικών ή/και ποιοτικών μεθόδων.

  • Μία  θέση  ερευνητή  Β ́ βαθμίδας  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Αστική Κοινωνιολογία με έμφαση στη μετανάστευση».

Υποψηφιότητα  μπορούν  να  υποβάλλουν  διδάκτορες  κοινωνικών  και  πολιτικών επιστημών  με ακαδημαϊκή  και  ερευνητική  εμπειρία στα  πεδία  της αστικής κοινωνιολογίας και των επιστημών του χώρου, ιδίως στη μελέτη της ηθελημένης ή εξαναγκαστικής μετανάστευσης, της  πολιτικής και πολιτισμικής γεωγραφίας, καθώς και των συστημάτων γεωγραφικών  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  καινοτομικών ποσοτικών  και ποιοτικών μεθόδων σε συγκριτική ή μη κλίμακα.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την 02.06.2017 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΚΕ, 8ος όροφος,  Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, Τ.Θ. 3236, τα παρακάτω:

  • ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των τυχόν πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε 1 πρωτότυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης)
  • ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε 1 πρωτότυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης)
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (σε 1 αντίτυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ