Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά πενήντα  εννέα  (59)  ατόμων  για  την αντιμετώπιση  απρόβλεπτων  και  επειγουσών περιστάσεων του ΓΝ Ξάνθης, που εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης του Ν. Ξάνθης, και συγκεκριμένα:

  • 6 θέσεις  ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών -τριών) ΓΙΑ 6ωρη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • 2 θέσεις  ΥΕ προσωπικό  καθαριότητας (καθαριστών -τριών) ΓΙΑ 5ωρη  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • 51 θέσεις  ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών -τριών) ΓΙΑ 4ωρη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2018

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 67100 - ΞΑΝΘΗ, απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα  Διαχείριση  Ανθρώπινου  Δυναμικού  υπόψιν κ.  Χασιώτη Αθανασία (τηλ. επικοινωνίας:  2541351172,158).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ