Το Ν.Π.Δ.Δ. \'\'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ\'\' ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την υλοποίηση των Πράξεων \'\'Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ιωαννιτών\'\',    \'\'Δομή  Αστέγων:  Υπνωτήριο  Αστέγων  Δήμου  Ιωαννιτών\'\', \'\'Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ιωαννιτών\'\' στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος \'\'ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020\'\' Άξονας  Προτεραιότητας  5  \'\'ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ\'\' στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα:

  • 6 θέσεις  Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
  • 2 θέση  Π.Ε. Ψυχολόγων
  • 1 θέση  Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτών/τριών
  • 1 θέση  Π.Ε. Διοικητικό Προσωπικό (Πτυχία Διοικητικού-Οικονομικού)
  • 1 θέση  Δ.Ε. Προσωπικό Φύλαξης
  • 2 θέση  Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό
  • 1 θέση  Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας
  • 1 θέση  Π.Ε. Φαρμακοποιών
  • 1 θέση  Π.Ε. Διοικητικό Στέλεχος (Πτυχία Διοικητικού - Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αβέρωφ 6 Ιωάννινα ΤΚ 45221, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ.  Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  και  Προσχολικής  Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών υπόψη κ. Γκουγιάννος Αθανάσιος (τηλ. επικοινωνίας: 2651001037).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ