Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου για της ανάγκες αυτής στην Περιοχή  Κέρκυρας,  που  εδρεύει  στη  Νήσο  Κέρκυρα,  και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να   την   υποβάλουν,   είτε αυτοπροσώπως,   είτε   με   άλλο   εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, Αλεπού-Κέρκυρα, Τ.Κ 49100, υπόψη κυρίας ΓΚΟΓΚΑ Γεωργίας  (τηλ. επικοινωνίας: 26610 -39447).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει   από   την   επόμενη   ημέρα   της   τελευταίας   δημοσίευσης   της  παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας, στον οποίο εδρεύει  η  υπηρεσία,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ