Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά  δεκατεσσάρων  (14)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα του Νομού Πρεβέζης, και συγκεκριμένα:

  • 7 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικός Χώρος  και  Μουσείο Νικόπολης  (Δήμος Πρέβεζας)
  • 3 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικός Χώρος  Νεκρομαντείο Αχέροντα  (Δήμος Πάργας)
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης (Δήμος Πρέβεζας)
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικός Χώρος  και Μουσείο Νικόπολης  (Δήμος Πρέβεζας)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία  υπογραφής της  σύμβασης για επτά (7)  μήνες και όχι πέραν  της 31/12/2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Τ.Κ. 48 100, υπόψη κας Χρήστου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 26820 89890).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας, στα  καταστήματα  της  Υπηρεσίας  (χώρους  και  Μουσεία),  όπου  προκηρύσσονται  οι ανωτέρω  θέσεις  και  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  των  δημοτικών  καταστημάτων  των Δήμων στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ