Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών των Μονάδων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ της  Δ/νσης  Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Κιλκίς, για τις ανάγκες  αυτής,  που  εδρεύει  στο  Νομό Κιλκίς, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΙΛΚΙΣ,  Ελ.  Βενιζέλου  55,    Τ.Κ.  61100 - ΚΙΛΚΙΣ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κυρίας Σημαιοφορίδου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 23410 -80150).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/05/2017 έως και 15/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ