Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  Διεύθυνσης    Περιφέρειας  Κεντρικής  Ελλάδας/Περιοχής  Θήβας,  που εδρεύει στη Θήβα του  Νομού  Βοιωτίας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου)
  • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων  - Υπογείων Δικτύων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας   στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΗΒΑΣ,  ΠΟΤΝΙΩΝ  30,  ΘΗΒΑ,  Τ.Κ. 32200 απευθύνοντάς   την   στον ΤΟΜΕΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη   κ. ΚΟΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (τηλ. επικοινωνίας 2262027213).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 05/05/2017 έως και 15/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ