Ο Δήμος Βύρωνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Δήμου Βύρωνος, που εδρεύει στο Βύρωνα, και συγκεκριμένα:

  • 8 θέσεις  ΠΕ Γυμναστών, με ειδικότητα την Κολύμβηση και δίπλωμα Ναυαγοσώστη
  • 1 θέση  ΠΕ Γυμναστών, με κύρια ειδικότητα την Κολύμβηση και δευτερεύουσα την Ειδική Φυσική Αγωγή και δίπλωμα Ναυαγοσώστη

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βύρωνος, Καραολή & Δημητρίου 36 - 44, Τ.Κ. 162 33, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Βύρωνα, υπ’ όψιν κυρίας Φραγγεδάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132008681).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ