Το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας  Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά   δέκα   τεσσάρων (14) ατόμων   για   την   κάλυψη   απρόβλεπτων   και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου που εδρεύει στο Δήμο Λήμνου, και   συγκεκριμένα:

  • 14 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31-12-2018 (8/ωρη ημερήσια απασχόληση).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και   να   την   υποβάλουν,   είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με άλλο εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς   πρόσωπο,   εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   -   ΚΕΝΤΡΟ   ΥΓΕΙΑΣ   ΛΗΜΝΟΥ   Ηφαίστου   12   Τ.Κ.   81400 απευθύνοντάς   την   στο   Τμήμα   Διαχείρισης   Ανθρώπινου   Δυναμικού   υπόψιν   κας Παπαλιά Ισιδώρας (τηλ 22543-50403 ή 22543-50402).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής  της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος στο οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ