Ο Δήμος  Δομοκού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για  την  υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης  Πράξης Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου Δομοκού, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014  - 2020 με Άξονα Προτεραιότητας 10 Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση  της φτώχειας, στο  Δήμο Δομοκού, που εδρεύει στο Δομοκό Ν. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 θέση  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να  την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ,  Πλατεία Μουσών 1, Τ.Κ. 35010 Δομοκός, απευθύνοντάς την στο  Γραφείο  Ανθρωπίνου  Δυναμικού  &  Διοικ/κής  Μέριμνας,  υπόψη  κου Γεώργιου Παπαχρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2232350208 & 2232350200).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δομοκού, εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ