Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας / ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ / ΕΔΡΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ) που εδρεύει στο Νομό ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου)
  • 1 θέση  ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου)
  • 1 θέση  ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
  • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εναερίων - Υπογείων Δικτύων

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ, 2ο χλμ Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπ’ όψη  κυρίας ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22310 - 22307).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στα Καταστήματα της υπηρεσίας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Λαμιέων και Λοκρών, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10/05/2017 έως και 19/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ