Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Καρδίτσας που  εδρεύει  στην Καρδίτσα, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να  την  υποβάλουν,  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από δημόσια   αρχή,   είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στη διεύθυνση :

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / Περιοχή Καρδίτσας, Ν. Τεμπονέρα 32, Τ.Κ.:  43100 - Καρδίτσα απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κ. Μαρίας Μπεκιάρη (τηλ. επικοινωνίας:  24410 40077).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της να  γίνει  στο κατάστημα  της  Υπηρεσίας και  στο χώρο των ανακοινώσεων   του δημοτικού καταστήματος  του   Δήμου Καρδίτσας, εφόσον   η ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10/05/2017 έως και 19/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ