Η  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού  Αχαΐας καθώς και των ΠΕΔΥ Κέντρα Υγείας  και Μονάδων  Υγείας που  ανήκουν  σε  αυτήν  στους  Νομούς Αχαΐας,  Αιτωλ/νίας,  Ηλείας, Αρκαδίας,  Αργολίδας,  Κορινθίας,  Λακωνίας,  Μεσσηνίας,  Ιωαννίνων, Άρτας ,Θεσπρωτίας, Πρεβέζης,Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κέρκυρας.

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (απολυτήριο   τριταξίου γυμνασίου ή για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.  580/1970 ή απολυτήριος  τίτλος  Εργαστηρίων Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  του  άρθρου 1  του  Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, Υπάτης 1, Τ.Κ. 26441-Πάτρα, απευθύνοντάς  την  στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου  Δυναμικού,  υπόψη  κας  Γιαννοπούλου  Γεωργίας  και  κας  Μαμαλή Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2613 -600567).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  να  γίνει  στην  Υπηρεσία, στα καταστήματα  της  Υπηρεσίας,  όπου  προκηρύσσονται  οι  ανωτέρω  θέσεις καθώς  και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων,  στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ