Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνεται η πρόσληψη δύο (2) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου ‘’Αποκατάσταση και Ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Α έως και προμαχώνα Γ)’’ του έργου ‘’Αποκατάσταση και Ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Α έως και προμαχώνα Γ)’’ που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τρείς (3) μήνες.

  • 2 θέσεις  ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 82131 - Χίος, υπ’ όψιν κ. Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 44238, 44738, 44650), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο  (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 11-05-2017 έως και  Τετάρτη 17-05-2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ