Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  (ΕΛ.Γ.Α.) ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών  της  Κεντρικής  Διοίκησης  του  Οργανισμού Ελληνικών  Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΤΕ Πληροφορικής  (Hardware)
  • 2 θέσεις  ΤΕ Πληροφορικής (Software)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να  συμπληρώσουν  την  αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  Κεντρικής  Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μεσογείων 45,  T.Θ. 14103 - Τ.Κ. 115 10 - ΑΘΗΝΑ,  απευθύνοντάς  την    στο    Τμήμα    Προσωπικού,  υπόψιν κ.  Π. Κουτσαντώνη (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 7490506, 476).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στην  Κεντρική  Διοίκηση  του ΕΛ.Γ.Α., καθώς και στο  χώρο  των   ανακοινώσεων      του  δημοτικού  καταστήματος του Δήμου  Αθηναίων,  εφόσον    η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ