Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της  Διεύθυνσης  Περιφέρειας  Μακεδονίας - Θράκης,  που  εδρεύουν  στο  Νομό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Οδηγός
  • 1 θέση  ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ
  • 4 θέσεις  ΔΕ Διοικητικοί  Γραμματείς (Υπάλληλοι Γραφείου)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6  και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Εθνικής  Αμύνης  9Α,  Τ.Κ. 546 21 υπόψη κυρίας Βαρέση Σταματίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2310-360247 ή 2310-360251).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10/05/2017 έως και 19/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ