Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου ενός (1) ατόμου για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών των μονάδων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  της Δ/νσης Περιφέρειας Μακεδονίας  - Θράκης / Περιοχής Δράμας, για  τις ανάγκες αυτής, που  εδρεύει  στο  νομό Δράμας, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Εναέριων - Υπογείων Δικτύων)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Δράμας, 1ης Ιουλίου 30, Τ.Κ. 66  100 - Δράμα , απευθύνοντάς  την  στον  Τομέα  Υποστήριξης, υπόψη:  κυρίας Γιαπαντζάκα  Μαρίας,  (τηλ. επικοινωνίας: 25210-50111).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 11/5/2017 έως και 20/5/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ