Από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ανακοινώνεται η πρόσληψη  επιστημονικού  προσωπικού  και  λοιπών  ειδικοτήτων,  με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  και  για  έξι  (6)  μήνες  και  όχι  πέραν της 31/12/2017, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

Συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΠΕ Αρχαιολόγοι
  • 2 θέσεις  ΤΕ Συντηρητές  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδας Α ́)  και έλλειψη αυτών  ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
  • 2 θέσεις  ΔΕ Σχεδιαστές με  εξειδίκευση στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων
  • 22 θέσεις  ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Λουκιανού 1, Τ.Κ.: 431 32 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία της Εφορείας υπόψιν κ. Γαλάζιου Κωνσταντίνου και κας Ορφανιώτου Νικολέττας  (τηλ. επικοινωνίας: 24410 61564), εντός προθεσμίας  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  που  αρχίζει  από  την  επομένη  της  καταχώρισης  στο διαδικτυακό  κόμβο  (ιστοσελίδα)  της  εφαρμογής  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (http://diavgeia.gov.gr)  και  του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr)  και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  (από 12/05/2017 έως 18/05/2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ