Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά  είκοσι  δύο (22) ατόμων για  την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών  περιστάσεων του  Γ.Ν.Θ. «Γ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,  που  εδρεύει  στην Εξοχή και του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» με έδρα τη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά, και συγκεκριμένα:

  • 13 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης
  • 9 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της  31-12-2018.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,Λαγκαδά  196,  Σταυρούπολη,  Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ.  564  30 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν είτε κας Σιμητοπούλου Μαρίας  είτε κας Τσιτουρίδου Μαρίας και (τηλ. επικοινωνίας:  23133-24367, 23133-24368).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο  κατάστημα  της  Οργανικής Μονάδας  Γ.Ν.Θ.  «Γ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  και  της  Οργανικής  Μονάδας  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Πυλαίας  - Χορτιάτη και Παύλου Μελά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ