Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, που εδρεύει στα Τρίκαλα, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστριών - Καθαριστών)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2017 (εξάωρη Απασχόληση)

  • 1 θέση  ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστριών - Καθαριστών)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2017 (πεντάωρη Απασχόληση)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος  τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Καρδίτσης 56, ΤΡΙΚΑΛΑ, Τ.Κ. 42131 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Δωδεκάτου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 24313-50635).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ