Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Κομοτηνής που εδρεύει στην Κομοτηνή, διάρκειας τριών (3) μηνών, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  και εν ελλείψει ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

Διάρκεια σύμβασης:  3 ΜΗΝΕΣ  (από την υπογραφή της σύβασης έως 31/08/2017).

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ)

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ)

  • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  • Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

    Τα  δικαιολογητικά  οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  καταθέσουν  στο  Τμήμα  Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κομοτηνής μέσα σε προθεσμία 11 ημερών, ήτοι από 12/5/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ