Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών  περιστάσεων  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Αθηνών «Ιπποκράτειο» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Μαγείρων
  • 1 θέση  ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων)
  • 15 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και   να   την   υποβάλουν,   είτε αυτοπροσώπως,   είτε   με   άλλο εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   είτε ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή,   στα   γραφεία   της   υπηρεσίας  στην   ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Α.  «Ιπποκράτειο»,  Βασιλίσσης  Σοφίας  114,  Τ.Κ.  115  27, Αθήνα,  απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα  Γραμματείας  (ισόγειο  Α ́  Κτιρίου Διοίκησης),  υπόψιν  κας  Ιωάννας  Μελανίτου  (τηλ.  επικοινωνίας  213 - 2088252).

    Η  προθεσμία  υποβολής των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες  ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο κατάστημα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» καθώς και  στο  χώρο  ανακοινώσεων του  δημοτικού  καταστήματος  Δήμου  Αθηναίων,  στον οποίο  εδρεύει  η  υπηρεσία,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ