Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΠΕΡΙΟΧΗ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  της  Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου (ΔΠΠ -Η) / ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  (για τις ανάγκες αυτής στο ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΥΔΡΑΣ και στο ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ), που εδρεύει  στο Ναύπλιο, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης  Εναερίων -Υπογείων Δικτύων  -  ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΥΔΡΑΣ/ΕΔΡΑ
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων -Υπογείων Δικτύων  -  ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ/ΕΔΡΑ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να   την   υποβάλουν,   είτε αυτοπροσώπως,   είτε   με   άλλο   εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία της  Υπηρεσίας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Μπουμπουλίνας  26, Τ.Κ. 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ, απευθύνοντάς  την  στον  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/Τομέα  Υποστήριξης, υπόψη κας ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ  Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 27520 - 21410).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 17/05/2017 έως και 26/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ