Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ» ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου, συνολικά   είκοσι   έξι   (26)   ατόμων  για   την   αντιμετώπιση  απρόβλεπτων   και επειγουσών περιστάσεων  του Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 26 θέσεις  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη   διεύθυνση: 

Γ.Ν.Α.   «ΛΑΪΚΟ»   ΑΓΙΟΥ   ΘΩΜΑ   17,   Τ.Κ.   115   27   -   ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντας την στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του Νοσοκομείου (τηλ. επικοινωνίας: 213 - 2061358).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των αιτήσεων είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο κατάστημα του ΓΝΑ «Λαϊκό» καθώς   και   στο   χώρο   των   ανακοινώσεων   του  δημοτικού   καταστήματος   του  Δήμου Αθηναίων,  στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της   δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ