Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Έδρα ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης  Περιφέρειας  Κεντρικής  Ελλάδας/Έδρα που  εδρεύει  στη  Λαμία  του Νομού  Φθιώτιδας, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων
  • 1 θέση  ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • 1 θέση  ΤΕ Πληροφορικής
  • 2 θέσεις  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση :

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη  κυρίας  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  Ευθυμίας  ή  ΜΠΑΚΑΛΗ  Νικολίτσας (τηλ. επικοινωνίας: 2231041074 -  2231041049).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 17/05/2017 έως και 27/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ