Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,   συνολικά   έντεκα   (11)   ατόμων   για   την   αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (8ωρης ημερήσιας απασχόλησης).

  • 5 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (4ωρης ημερήσιας απασχόλησης).

  • 3 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (6 ωρης ημερήσιας απασχόλησης).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» , Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,  Λεωφόρος Μακρυγιάννη, Τ.Κ 45001 Ιωάννινα,Τηλέφωνα για επικοινωνία: 2651080611, 612, 610.

    Η   προθεσμία   υποβολής   των   αιτήσεων   είναι δέκα  (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει   από   την   επόμενη   ημέρα   της   τελευταίας   δημοσίευσης   της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ιωαννιτών, εφόσον η ανάρτηση   είναι   τυχόν   μεταγενέστερη   της   δημοσίευσης   στις   εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ