Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προκειμένου να προσλάβει τρεις (3) ΔΕ Ναυαγοσώστες, με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα από 1-6-2017 έως και 31-8-2017, μετά την υπ’ αριθ. 70134/6-4-2017 Απόφαση του Γ.Γ.  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου  με  την  οποία εγκρίθηκε  η  υπ ́  αριθμ. 50/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, ΚΑΛΕΙ τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλουν  αίτηση  με  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά  στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας  του  Δήμου Δυτικής Μάνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 18-5-2017 έως και  24-5-2017.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στην Διαύγεια και στον ισότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης ( www.dimosdytikismanis.gr).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ