Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται  να  προσλάβει  με  Σύμβαση  Μίσθωσης  Έργου  έως ετήσιας κατ ́ αρχήν  διάρκειας,  με  δυνατότητα  ανανέωσής  της  μέχρι  τη  λήξη  της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και  εντός  πάντοτε  του  χρόνου  διάρκειας  των  εν  λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

  • 1 θέση  Ένας/Μια Χημικός Μηχανικός ΠΕ

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Αποδεδειγμένη οκταετής (8) εργασιακή εμπειρία στην εκπόνηση ή/και αξιολόγηση ενεργειακών/περιβαλλοντικών μελετών - στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων- ενεργειακών επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Προγραμμάτων. 
  2. Άριστη γνώση (πιστοποιημένη) της αγγλικής γλώσσας. 
  3. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office (WORD, EXCEL κλπ.)  
  4. Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • 1 θέση  Ένας / Μια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Αποδεδειγμένη τριετής (3) εργασιακή εμπειρία σε θέματα φωτισμού με έμφαση στην αξιολόγηση/έλεγχο Η/Μ μελετών και τευχών δημοπράτησης.
  2. Άριστη γνώση (πιστοποιημένη) της αγγλικής γλώσσας. 
  3. Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office (WORD, EXCEL κλπ.) και προγραμματισμό σε περιβάλλον Microsoft Excel.  

    Οι  υποψήφιοι  καλούνται  να  υποβάλουν  αίτηση, όπου  θα  αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης),  η  οποία  θα συνοδεύεται  από  πλήρη  φάκελο  δικαιολογητικών,  ήτοι  :

Βιογραφικό σημείωμα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ)Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Ότι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται  των  απαιτούμενων  προσόντων  και  εκτιμούν  ότι θα  βοηθήσει  στην επιλογή τους.

    Οι  αιτήσεις  με  τα  συνοδευτικά  στοιχεία  θα  πρέπει  να κατατεθούν  ή  να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 17η/5/2017 με  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  στα  γραφεία  του ΚΑΠΕ την 30η/5/2017 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη:

Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ