Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών  αναγκών  του ΑΗΣ  Κερατέας - Λαυρίου,  που  εδρεύει  στο Λαύριο του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Μάγειρων
  • 1 θέση ΥΕ Τραπεζοκόμος

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.  ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/  ΤΣΠ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΛΑΥΡΙΟ  Τ.Κ  19500  υπόψη  κας  ΝΙΝΟΥ  Μ.  (τηλ.  επικοινωνίας:  22920-64256), απευθύνοντάς την στη ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΘ/ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ

    Η  προθεσμία  υποβολής των   αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του  Δήμου Λαυρεωτικής, στον  οποίο  εδρεύει  η  υπηρεσία,  εφόσον  η ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ