Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

  • Τεσσάρων  (4) Οδηγών οχημάτων καθαριότητας με άδεια Γ ́κατηγορίας ΔΕ
  • Είκοσι δύο (22) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά,  στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόλου,  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης  131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας:  24213-53122,  53124  &  53130), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την επόμενη εργάσιμη της δημοσίευσης στην εφημερίδα δηλ.  ξεκινά την 22-5-2017 και λήγει την 24-5-2017.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από  08:00 έως 14:00.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ