Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.  της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχής Πολυγύρου, για τις ανάγκες  στο Πρακτορείο Νέων Μουδανιών που εδρεύει στο Νομό Χαλκιδικής , και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  Υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./Περιοχή  Πολυγύρου, Μακεδονίας  5, Τ.Κ. 63100 - Πολύγυρος,  απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης  υπόψη :  κυρίας Ουζούνη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας:  23 710-35001).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 21/05/2017 έως και 30/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ