Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχής Χαλκίδας,  που εδρεύει στη Χαλκίδα  του  Νομού  Ευβοίας, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών  Εναερίων  -  Υπογείων Δικτύων
  • 1 θέση  ΠΕ Διοικητικού  Οικονομικού  (Υπαλλήλων Γραφείου)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ,  ΔΥΟ  ΔΕΝΤΡΑ-ΔΟΚΟΣ,  ΧΑΛΚΙΔΑ  Τ.Κ.:  34100, απευθύνοντάς  την  στον  Τομέα  Υποστήριξης,  υπόψη  κ.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ  ΙΩΑΝΝΗ (τηλ. επικοινωνίας: 22210-90511/εσωτ. 125).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 19/05/2017 έως και 29/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ