Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. “ΗΠΕΙΡΟΣ”», του Δήμου Ηγουμενίτσας, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Διοικητικού (Πτυχία Διοικητικού)
  • 1 Βοηθητικό Προσωπικό (ΔΕ Διοικητικού)
  • 1 ΠΕ Φαρμακοποιών
  • 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα έτος (1) από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηγουμενίτσας, Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ 46100 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Στολάκη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2665361160 )ή κας Τζοβάρα Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 2665361156).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ