Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς  -  Γενικό Νοσοκομείο Θηβών ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (21) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών  περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά του Νομού Βοιωτίας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (5/νθήµερη 7ωρη ημερήσια  απασχόληση).

  • 16 θέσεις   ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (5/νθήµερη 6ωρη ημερήσια απασχόληση).

  • 4 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΤΙΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (5/νθήµερη 6ωρη ημερήσια απασχόληση).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ. Ν. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ, ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, Τ.Κ. 32100, ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Φίτσιου Στεργιανής (τηλ. επικοινωνίας: 22610-28843). 

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσία µας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του ∆ήμου Λεβαδαίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ…